Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
ngai vàng
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • (cũng nói ngai rồng) trône
  • Vua ngự trên ngai vàng
   roi installé sur son trône
  • Cướp ngai vàng
   usurper le trône
Related search result for "ngai vàng"
Comments and discussion on the word "ngai vàng"