Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ngang dạ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Không thấy ngon miệng vì trước bữa cơm đã có ăn một ít.
Related search result for "ngang dạ"
Comments and discussion on the word "ngang dạ"