Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nghèo túng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Nghèo và ở trong cảnh luôn luôn túng thiếu (nói khái quát).
Related search result for "nghèo túng"
Comments and discussion on the word "nghèo túng"