Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nghểnh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Nói vươn cổ cao: Thấp quá phải nghểnh lên mới nhìn được.
Related search result for "nghểnh"
Comments and discussion on the word "nghểnh"