Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
nguyên văn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Bản văn chính không sửa chữa, thêm bớt gì.
Related search result for "nguyên văn"
Comments and discussion on the word "nguyên văn"