Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
nguyên vẹn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đầy đủ trọn vẹn, không ai xâm phạm, không mất mát: Lãnh thổ nguyên vẹn.
Related search result for "nguyên vẹn"
Comments and discussion on the word "nguyên vẹn"