Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhút nhát
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Có tính sợ sệt: Nhút nhát không dám nói thẳng.
Related search result for "nhút nhát"
Comments and discussion on the word "nhút nhát"