Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhăm nhăm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Có ý chực làm cái gì hay mong đợi việc gì: Nhăm nhăm xông vào đồn địch.
Related search result for "nhăm nhăm"
Comments and discussion on the word "nhăm nhăm"