Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhồm nhàm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cg. Nhồm nhoàm. Nói nhai đầy mồm một cách tham lam và thô tục.
Related search result for "nhồm nhàm"
Comments and discussion on the word "nhồm nhàm"