Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
nham nham
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Không nhẵn nhụi, có nhiều vết: Bào nham nham; Cắt tóc nham nham.
Related search result for "nham nham"
Comments and discussion on the word "nham nham"