Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
nheo nhéo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Gọi inh ỏi và kéo dài, làm cho người ta khó chịu: Nheo nhéo đòi nợ.
Related search result for "nheo nhéo"
Comments and discussion on the word "nheo nhéo"