Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
notable
Jump to user comments
tính từ
 • đáng chú ý, đáng kể
  • Fait notable
   sự việc đáng kể
  • Préjudice notable
   mối hại đáng kể
danh từ giống đực
 • người có danh vọng, người có địa vị, thân hào
Related words
Related search result for "notable"
Comments and discussion on the word "notable"