Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nuông
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Cg. Nuông chiều. Chiều theo ý muốn một cách quá đáng: Nuông con.
Related search result for "nuông"
Comments and discussion on the word "nuông"