Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
oách
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt, trgt Có vẻ bảnh bao (thtục): Đi đâu mà oách thế?; ăn mặc oách quá.
Related search result for "oách"
  • Words pronounced/spelled similarly to "oách"
    oách oạch
Comments and discussion on the word "oách"