Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
observation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự tuân thủ
  • Observation de la loi
   sự tuân thủ pháp luật
 • sự quan sát, sự theo dõi
  • Observation d'un phénomène
   sự quan sát một hiện tượng
  • Esprit d'observation
   óc quan sát
  • Mettre un malade en observation
   theo dõi một người bệnh
 • sự dò xét, sự thám thính
  • Avion d'observation
   máy bay thám thính
 • (thể dục thể thao) sự dò sức (của đối phương)
  • Le premier round a été un round d'observation
   hiệp đầu là hiệp dò sức
 • lời nhận xét
  • De judicieuses observations
   những lời nhận xét đúng đắn
 • lời khiển trách
  • De vertes observations
   những lời khiển trách thậm tệ
  • pas d'obsevation!
   (than) đừng cãi nữa!
Related search result for "observation"
Comments and discussion on the word "observation"