Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
omniferous
/ɔm'nidʤinəs/
Jump to user comments
tính từ
  • sản xuất ra nhiều loại, tạo ra nhiều loại
Related search result for "omniferous"
Comments and discussion on the word "omniferous"