Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
panière
Jump to user comments
danh từ giống cái
  • (tiếng địa phương) giỏ lớn có quai
Related search result for "panière"
Comments and discussion on the word "panière"