Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pansement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự băng bó
 • băng, bông băng
  • Pansement individuel
   (quân sự) bông băng cá nhân (của mỗi người lính đem theo)
  • Pansement gastrique
   (y học) thuốc rịt dạ dày
  • Pansement adhésif
   băng keo
  • Pansement antiseptique
   băng khử trùng
  • Boîte à pansements
   hộp đựng bông băng
  • Être couvert de pansements
   bị băng bó khắp người
  • Changer un pansement
   thay băng
Related search result for "pansement"
 • Words pronounced/spelled similarly to "pansement"
  pansement pincement
 • Words contain "pansement" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  bông băng băng
Comments and discussion on the word "pansement"