Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
perméabilité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tính thấm; độ thấm
  • Perméabilité du sol
   tính thấm của đất
  • Perméabilité sélective
   tính thấm chọn lọc
  • Perméabilité magnétique
   độ thấm từ
 • (nghĩa bóng) khả năng tiếp nhận, khả năng tiếp thu
Related words
Related search result for "perméabilité"
Comments and discussion on the word "perméabilité"