Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
petrology
/pi'trɔlədʤi/
Jump to user comments
danh từ
  • khoa nghiên cứu về đá, thạch học; lý luận thạch học
Related search result for "petrology"
Comments and discussion on the word "petrology"