Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phóng khoáng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Không chịu những sự bó buộc vụn vặt: Tính tình phóng khoáng.
Related search result for "phóng khoáng"
Comments and discussion on the word "phóng khoáng"