Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phế nhân
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Người tàn tật không làm được việc.
Related search result for "phế nhân"
Comments and discussion on the word "phế nhân"