Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phục thiện
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chịu theo điều hay lẽ phải và biết tránh điều dở: Có tinh thần phục thiện mới tiến bộ được.
Related search result for "phục thiện"
Comments and discussion on the word "phục thiện"