Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
possession
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự sở hữu, sự chiếm hữu
 • đất đai chiếm lĩnh; thuộc địa
 • sự nắm được
  • La possession de la vérité
   sự nắm được chân lý
 • sự bị ma ám
  • Délire de possession
   (y học) hoang tưởng ma ám
 • sự ám ảnh; sự chi phối
 • sự ăn nằm với phụ nữ
 • sự tự chủ; sự tự kiềm chế
 • (ngôn ngữ học) quan hệ sở hữu
  • en sa possession
   thuộc về mình
  • possession de soi
   sự tự chủ, sự tự kềm chế
  • prendre possession
   chiếm lấy
Related words
Related search result for "possession"
Comments and discussion on the word "possession"