Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
praticable
Jump to user comments
tính từ
 • thực hiện được
  • Projet praticable
   dự định thực hiện được
 • giao thông được
  • Route praticable
   đường giao thông được
 • (từ cũ, nghĩa cũ) giao du được
  • Caractère peu praticable
   tính nết khó giao du
 • (sân khấu) (có) thực
  • Décor praticable
   phối cảnh thực
danh từ giống đực
 • (sân khấu) cảnh bày thực
 • (điện ảnh) giàn quay phim, bục quay phim
Related search result for "praticable"
Comments and discussion on the word "praticable"