Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
priorité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự có trước, sự xưa hơn; sự đến trước; sự được xét trước
  • Priorité d'un événement par rapport à un autre
   sự xưa hơn của một sự kiện so với một sự kiện khác
  • Nous discuterons ce point en priorité
   chúng ta sẽ thảo luận điểm ấy trước
 • quyền ưu tiên
  • Carte de priorité
   thẻ ưu tiên
 • (thân mật) người có thẻ ưu tiên
  • Laissez passer les priorités
   hãy để cho những người có thẻ ưu tiên qua trước
Related search result for "priorité"
Comments and discussion on the word "priorité"