Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
prisme
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (toán học) lăng trụ
 • (vật lý học) lăng kính
  • Jumelles à prisme
   ống nhòm lăng kính
  • Voir à travers le prisme de l'amour-propre
   (nghĩa bóng) nhìn qua lăng kính của lòng tự ái
Related search result for "prisme"
Comments and discussion on the word "prisme"