Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
proprietary
/proprietary/
Jump to user comments
tính từ
 • thuộc chủ, người có quyền sở hữu
  • proprietary rights
   quyền của người chủ, quyền sở hữu
 • có tài sản, có của
  • the proprietary classes
   giai cấp có của
 • (thuộc) quyền sở hữu, giữ làm tài sản riêng; giữ độc quyền (bán, sản xuất...)
  • proprietary medicines
   thuốc đã đăng ký độc quyền sản xuất (bán); biệt dược
danh từ
 • quyền sở hữu
 • giới chủ, tầng lớp chủ
  • the landed proprietary
   tầng lớp địa chủ
Related search result for "proprietary"
Comments and discussion on the word "proprietary"