Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
protestation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự phản kháng, sự kháng nghị; bản kháng nghị
  • Signer une protestation
   ký vào một bản kháng nghị
 • sự cam kết, sự cam đoan
  • Protestation de fidélité
   sự cam kết trung thành
 • (luật học, pháp lý) sự lập chứng thư kháng nghị
Related search result for "protestation"
Comments and discussion on the word "protestation"