Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
protection
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự che chở, sự bảo vệ, sự bảo hộ; người che chở, vật bảo vệ
  • Solliciter la protection de quelqu'un
   cầu xin sự che chở của ai
  • Protection maternelle et infantile
   sự bảo vệ bà mẹ và trẻ em
  • Protection du travail
   sự bảo hộ lao động
 • sự phòng vệ
  • Protection des côtes
   sự phòng vệ bờ biển
 • sự bảo trợ
  • La protection des arts
   sự bảo trợ nghệ thuật
 • (kinh tế) chính sách thuế quan bảo hộ
Related search result for "protection"
Comments and discussion on the word "protection"