Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pyramide
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (hình) chóp, (hình) tháp
  • Pyramide régulière
   hình chóp đều
  • Pyramide iliaque
   (giải phẫu) học tháp chậu
  • Arbre taillé en pyramide
   cây tỉa thành hình chóp
  • Une pyramide de fruits
   đĩa quả xếp thành hình chóp
 • tháp chóp, kim tự tháp Ai Cập
  • pyramide humaine
   tiết mục chồng người (xiếc)
Related search result for "pyramide"
Comments and discussion on the word "pyramide"