Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
quàu quạu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói mặt người khó tính nhăn nhó khi tức giận.
Related search result for "quàu quạu"
Comments and discussion on the word "quàu quạu"