Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
quan chiêm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • trông nhìn. ý nói: "người ta trông vào"
Related search result for "quan chiêm"
Comments and discussion on the word "quan chiêm"