Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
quan lớn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Từ dùng để gọi quan, hay quan dùng để tự xưng (cũ).
Related search result for "quan lớn"
Comments and discussion on the word "quan lớn"