Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
quang học
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (lý) Môn học về ánh sáng và nói chung, về các bức xạ.
Related search result for "quang học"
Comments and discussion on the word "quang học"