Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
résoudre
Jump to user comments
ngoại động từ
 • phân giải
  • Résoudre un corps en ses éléments
   phân giải một chất thành các nguyên tố của nó
 • biến, chuyển
  • Le feu résout le bois en cendres
   lửa biến gỗ thành tro
 • (y học) làm tiêu, làm tan
  • Résoudre une tumeur
   làm tiêu khối u
 • (luật học, pháp lý) hủy
  • Résoudre un marché
   hủy một giao kèo mua bán
 • giải quyết; giải
  • Résoudre une difficulté
   giải quyết một khó khăn
  • Résoudre une équation
   (toán học) giải một phương trình
 • làm cho quyết định
  • Résoudre quelqu'un à partir
   làm cho ai quyết định ra đi
 • quyết định
  • On ne peut rien résoudre dans ces conditions
   trong điều kiện ấy không thể quyết định điều gì cả
Related search result for "résoudre"
Comments and discussion on the word "résoudre"