Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rétrograde
Jump to user comments
tính từ
 • lùi, thụt lùi
  • Marche rétrograde
   sự đi thụt lùi
 • (cơ học, thiên (văn học)) ngược
  • Sens rétrograde
   chiều ngược
  • mouvement rétrograde
   chuyển động ngược
 • đọc ngược xuôi đều được
  • Vers rétrogrades
   thơ đọc ngược xuôi đều được
 • (nghĩa bóng) lạc hậu; phản tiến bộ
  • Esprit rétrograde
   đầu óc lạc hậu
  • politique rétrograde
   chính sách phản tiến bộ
  • amnésie rétrograde
   (y học) chứng quên về trước
  • effet rétrograde
   tác động thối lại (của quả bi da sau khi đụng một quả khác; viết tắt rétro)
Related search result for "rétrograde"
Comments and discussion on the word "rétrograde"