Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
ra-đi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cg. Ra-đi-om. Nguyên tố hóa học có tính phóng xạ mạnh, thường dùng để chữa bệnh.
Related search result for "ra-đi"
Comments and discussion on the word "ra-đi"