Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rancune
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • mối hiềm thù, mối thù oán
  • Avoir de la rancune contre quelqu'un
   hiềm thù ai
  • sans rancune!
   (thân mật) quên mọi hiềm thù đi nhé!
Related words
Related search result for "rancune"
Comments and discussion on the word "rancune"