Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ravagé
Jump to user comments
tính từ
 • bị tàn phá
  • Pays ravagé
   nước bị tàn phá
 • biến dạng đi
  • Visage ravagé de rides
   mặt biến dạng đi vì nếp nhăn
 • bị giày vò
  • Ravagé de remords
   bị hối hận giày vò
 • (thân mật) điên điên, gàn
  • Il est complètement ravagé!
   nó hoàn toàn gàn rồi!
Related search result for "ravagé"
Comments and discussion on the word "ravagé"