Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ready-made
/'redi'meid/ Cách viết khác : (ready-for-service)
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thực hiện, thực hành (kế hoạch hy vọng...)
 • thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ (việc gì...)
 • tả đúng như thật; hình dung (việc gì...) đúng như thật
  • these details help to realize the scene
   những chi tiết ấy giúp cho việc mô tả cảnh đó đúng như thật
 • bán được, thu được
  • to realize high prices
   bán được giá cao
  • to realize a profit
   thu được lãi
Related words
Related search result for "ready-made"
Comments and discussion on the word "ready-made"