Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
regurgitation
/ri,gə:dʤi'teiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự ựa ra, sự mửa ra, sự nôn ra, sự thổ ra
  • sự phun ngược trở lại, sự chảy vọt trở lại
Related words
Comments and discussion on the word "regurgitation"