Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
vomit
/'vɔmit/
Jump to user comments
danh từ
 • chất nôn mửa ra
 • thuốc mửa; chất làm nôn mửa
ngoại động từ
 • nôn, mửa
  • to vomit blood
   nôn ra máu
 • phun ra, tuôn ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to vomit smoke
   phun khói
  • to vomit abuses
   tuôn ra những lời chửa rủa
nội động từ
 • nôn, mửa
Related search result for "vomit"
Comments and discussion on the word "vomit"