Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
religieux
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) tôn giáo, (thuộc) đạo
  • Cérémonie religieuse
   lễ tôn giáo
 • theo đạo
  • Il est religieux sans être dévot
   anh ta theo đạo nhưng không sùng đạo
 • (thuộc) thầy tu
  • Habit religieux
   áo thầy tu
 • kính cẩn; trang nghiêm
  • Un silence religieux
   một sự im lặng trang nghiêm
 • (từ cũ, nghĩa cũ) chu đáo
  • mante religieuse
   (động vật học) con bọ ngựa
danh từ giống đực
 • thầy tu
  • Vie de religieux
   đời sống thầy tu
Related search result for "religieux"
Comments and discussion on the word "religieux"