Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
renfort
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự tăng viện; tăng viện
  • Un régiment de renfort
   một trung đoàn tăng viện
  • Recevoir des renforts
   nhận được tăng viện
 • (kỹ thuật) sự gia cố; bộ phận gia cố; chi tiết tăng bền
  • à grand renfort
   nhờ có nhiều, với rất nhiều
  • Il parlait à grand renfort de gestes
   ông ta nói với rất nhiều điệu bộ
Related search result for "renfort"
Comments and discussion on the word "renfort"