Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ressortir
Jump to user comments
nội động từ
 • lại trở ra
  • Entrer et ressortir
   vào và lại trở ra
 • nổi bật
  • La couleur ressort mieux sur ce fond
   trên cái nền ấy, màu sắc nổi bật hơn
  • faire ressortir
   làm nổi bật lên
 • (không ngôi) rút ra, suy ra
  • Il ressort de là que vous avez raison
   từ đó suy ra là anh đúng
nội động từ
 • thuộc thẩm quyền; thuộc phạm vi
  • Ce procès ressortit à un autre tribunal
   vụ kiện ấy thuộc phạm vi một tòa án khác
 • (nghĩa bóng) gắn với, có liên quan tới
  • Ceci ressortit au théâtre
   điều này gắn với sân khấu
Related search result for "ressortir"
Comments and discussion on the word "ressortir"