Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ruộng bậc thang
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Ruộng ở sườn đồi, san phẳng thành từng tầng.
Related search result for "ruộng bậc thang"
Comments and discussion on the word "ruộng bậc thang"