Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
sút kém
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Xuống thấp hơn trước, đã xấu hơn trước: Tinh thần sút kém.
Related search result for "sút kém"
Comments and discussion on the word "sút kém"