Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sagacious
/sə'geiʃəs/
Jump to user comments
tính từ
 • thông minh, minh mẫn
 • khôn ngoan, sắc sảo
  • sagacious sayings
   những lời nói khôn ngoan sắc sảo
  • sagacious plans
   những kế hoạch khôn ngoan
 • khôn (súc vật)
Related words
Related search result for "sagacious"
Comments and discussion on the word "sagacious"