Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sans-abri
Jump to user comments
danh từ giống đực (không đổi)
  • người không nhà cửa
Related search result for "sans-abri"
Comments and discussion on the word "sans-abri"